Üyelik Sözleşmesi

1.TARAFLAR

1.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Üyelik Sözleşmesi") www.parfois.com.tr alan adlı internet sitesinin ("İnternet Sitesi") sahibi ve işletmecisi olan, merkezi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. GİZ 2000 Plaza No:7 D:34 Sarıyer/İstanbul SET MAĞAZACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("SET MAĞAZACILIK") ile İnternet Sitesi'ne üye olmak isteyen internet kullanıcısı ("Üye") arasında üyelik şartlarının belirlenmesi için akdedilmiştir.

1.2. SET MAĞAZACILIK ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

2.AMAÇ, KAPSAM ve TANIMLAR

2.1. İşbu Sözleşme'nin konusu Üye'nin www.parfois.com.tr alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformu ile mobil uygulamasından(“Platform”) yararlanma ve kullanma şartlarının belirlenmesidir.

2.2. SET MAĞAZACILIK, www.parfois.com.tr alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu işletmekte olup, bu Platform’da yer alan ürün ve hizmetlerin satıcısıdır.

2.3. İşbu Sözleşme uyarınca Üye, RND tarafından yönetilmekte olan İnternet Sitesi'ne üye olmak, İnternet Sitesi'nde sunulan hizmetlerden ("Hizmetler") faydalanmak ve bu platformda satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.

2.4. İşbu Üyelik Sözleşme’nin amacını, Platform üzerinde SET MAĞAZACILIK tarafından sunulan Hizmetler’den, Üyeler'in yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Platform’da yer alan ve yer alacak olan SET MAĞAZACILIK tarafından sunulan Hizmetler'e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üyeler'e ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI

3.1. Üyelik Statüsü

3.1.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Platform’da bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması aranacaktır.

3.1.2. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Platform’un ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere tabi hale gelmektedir.

3.1.3. Üye, Platform’a Üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve SET MAĞAZACILIK'ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.1.4. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin SET MAĞAZACILIK'dan talepte bulunması halinde SET MAĞAZACILIK, ilgili Üyelik Hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için RND'ye ödeme yapan en son kişinin Üyelik Hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapacaktır.

3.1.5. Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve Platform üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. Platform’un Kullanım Koşulları

3.2.1. Üye, Platform üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Platform’da yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak SET MAĞAZACILIK'ın herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

3.2.2. Üye Platform'u kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Üye, Platform'u hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

3.2.3. Üye, Platform'u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:

i. Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

ii. Platform’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

iii. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik Hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

iv. Yorum ve puanlama sistemlerinin Platform’daki yorumları Platform dışında yayınlamak gibi Platform dışı amaçlar için ve kullanılma amaçları dışında kullanılması;


v. Platform'a, Platform’un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji ve/veya virüs yerleştirilmesi;

vi. Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek diğer uygulamalarda bulunulması; vii. Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, SET MAĞAZACILIK'ın önceden yazılı iznini alınmaksızın Platform üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması;


viii. Üçüncü kişilerin bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması.

3.2.4. Üye, Platform’da yaptığı işlemleri Platform'a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Platform’a sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

3.2.5. Platform’da Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler münhasıran Üyeler'in kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca Üye sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin SET MAĞAZACILIK ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. SET MAĞAZACILIK'ın Üye'nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye'nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.2.6. Üye’nin Platform’u Sözleşme’deki herhangi bir maddeye aykırı kullanması halinde SET MAĞAZACILIK Üye’nin Platform’u tamamnı ve/veya bir bölümünü kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engellemek hakkına sahiptir. Üye nihai kararın münhasıran SET MAĞAZACILIK’a ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. SÖZLEŞME'NİN FESHİ

4.1. Taraflar'dan herhangi biri, bu Sözleşme'yi tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir. Üye, Üyelik statüsünü Hesabım Sayfası'ndan ulaşabileceği "Üyelik İptali" butonuna basarak her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir.

4.2. SET MAĞAZACILIK, Üye’nin bu Sözleşme'nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

4.3. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve SET MAĞAZACILIK'ı bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunlara karşı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.4. Platform veya Platform üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; SET MAĞAZACILIK’ın ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.